ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

(GDPR)

 

 

 

Έκδοση 1.0 / Αυγ. 2018

 

Η Ενορία του Μεγαλομάρτυρος Αγίου Γεωργίου Λαρίσης (εφεξής «ΓΑΛΙΛΑΙΑ») υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνος επεξεργασίας της ομώνυμης ιστοσελίδας, ενημερώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ότι  θα επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα.

 

 1. TI ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

 

α) Δεδομένα ταυτοποιήσεως, όπως  ονοματεπώνυμο, ψευδώνυμο, email, βιογραφικά στοιχεία και στοιχεία κοινωνικών μέσων δικτύωσης.

 

β) Δεδομένα επικοινωνίας όπως τηλέφωνο σταθερό και κινητό και email.

 

γ) ∆εδομένα που αφορούν σε αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας και συναλλακτικής συμπεριφοράς του χρήστη, τα οποία παρέχονται από συσκευές ή εφαρμογές που χρησιμοποιεί, όπως διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ip address) ή άλλα δεδομένα που παρέχονται μέσω των συσκευών που χρησιμοποιεί ο χρήστης ως στοιχεία αναγνωρίσεως θέσεως, καθώς και δεδομένα πλοηγήσεως στο διαδίκτυο (cookies), τα οποία μόνα τους ή συνδυαστικά με μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας, δύναται να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση και τη δημιουργία προφίλ του χρήστη.

 

 1. ΑΠΟ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Τα ανωτέρω αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από τις ακολούθως κατά περίπτωση αναφερόμενες πηγές:

 

α) Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας μέσα απο τον διαδικτυακό ιστότοπο.

 

β) Από τρίτους, όπως ο πάροχος ενοικίασης χώρου της ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ και η Google Analytics για στατιστικά στοιχεία.

Εφόσον η επεξεργασία των ανωτέρω αναφερομένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θεμελιώνεται στη συγκατάθεση του χρήστη, η Ενορία ακολουθεί τις προβλεπόμενες εκ της νομοθεσίας διαδικασίες για την ενημέρωση του χρήστη και τη λήψη της συγκαταθέσεώς του.

 

 1. ΓΙΑΤΙ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ;

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά τα ανωτέρω, είτε με την έναρξη  (εγγραφή),  είτε και

Μεταγενέστερα (cookies), αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας την ταυτοποίηση του χρήστη και την επικοινωνία μαζί του σε οποιαδήποτε περίπτωση καταστεί αναγκαία.

 

 1. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

 

Οι διαχειριστές της ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση και λειτουργία της ιστοσελίδας, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν, καθώς και σχετικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται από τον νόμο.

 

 1. Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρούνται τα δεδομένα;

Σε περίπτωση εγγραφής σας στην ιστοσελίδα της ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ, η τελευταία τηρεί προσωπικά δεδομένα του χρήστη έως την αξίωση διαγραφής του και την ενημέρωση του για το ψηφιακό αποτύπωμα

 

 1. Τί δικαιώματα έχει ο χρήστης για την προστασία των δεδομένων του;

 

α) Να γνωρίζει ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν τηρεί και επεξεργάζεται η ΓΑΛΙΛΑΙΑ, όπως και την προέλευσή τους (δικαίωμα προσβάσεως).

β) Να ζητήσει τη διόρθωση ή/και συμπλήρωση αυτών ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας εαν ζητηθεί κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ανάγκη συμπληρώσεως ή διορθώσεως (δικαίωμα διορθώσεως), που συγχρόνως αποτελεί και υποχρέωση αυτού.

γ) Να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του (δικαίωμα περιορισμού).

δ) Να αρνηθεί ή/και να εναντιωθεί σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τουπου τηρεί η ΓΑΛΙΛΑΙΑ (δικαίωμα εναντιώσεως).

ε) Να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων του από τα αρχεία της ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ (δικαίωμα στη λήθη).

στ) Να ζητήσει από την ΓΑΛΙΛΑΙΑ να μεταφέρει τα δεδομένα που της έχει παράσχει, σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).

 

 1. Πώς μπορεί ο χρήστης να ενημερωθεί για τα δικαιώματά του;

Για την ενημέρωση των ανωτέρω, ο χρήστης μπορεί να απευθύνεται:

 • στο Ι.Ν Μεγαλόμαρτυρος Αγίου Γεωργίου Λαρίσης
 • τηλεφωνικώς στον αριθμό 2410-280569
 • στην ηλεκτρονική διεύθυνση galileagrlar@gmail.com
 • ηλεκτρονικώς στην ιστοσελίδα της ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ στο κεντρικό έντυπο επικοινωνίας

 

 1. Πώς προστατεύονται τα δικαιώματα του χρήστη;

Η ΓΑΛΙΛΑΙΑ εφαρμόζει σύστημα διαχειρίσεως ασφάλειας πληροφοριών για τη διασφάλιση του απορρήτου, την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων των χρηστών και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

 

Η κατά τα ανωτέρω ενημέρωση του χρηστών γίνεται κατ’ εφαρμογήν του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υιοθετούνται και εφαρμόζονται στο πλαίσιο αυτού και αντικαθιστά οποιαδήποτε προγενέστερη ενημέρωση έχει γίνει στο πλαίσιο του Ν. 2472/1997.

 

 

Close Menu